DENETİM HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ

Müşterilerimiz ile iş birliği içinde şirketlerin yasal yükümlülüklerinin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. Denetim hizmeti sırasında ve düzenlediğimiz denetim raporunda, müşterilerimizin mevcut sorunlarını ve gelecekte oluşabilecek finansal risklerini tespit ediyoruz. Ayrıca, ​Merkez Bankası tarafından yayınlanan ​sektörel bilgileri​​ kullanarak kontrol ve yeterlilik konularında öneriler sunuyoruz. Müşterilerimizin büyüklüklerine göre ve bulundukları sektöre ilişkin bilgi ve deneyime sahip uzman eki​bimizle denetim hizmeti veriyoruz. Bunun yanı sıra, finansal raporlama standartları ile ilgili yenilik ve değişiklikler hakkında duyurular yayınlıyor, mesleki seminerler ve organizasyonlarla müşterilerimizin güncel gelişmelerden haberdar olmalarını sağlıyoruz. ​

FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİ

UYGUNLUK DENETİMLERİ VE İÇ DENETİM

İç denetim, işletmelerde her türlü işlem, sözleşme, belge, kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğinin, mevzuata uygunluğunun, etkinliğinin ve verimliliğinin denetlenmesi açısından vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. İşletmelerde iç denetimin amacı; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlanması, önerilerde bulunulması, kontrollerin uygun ve etkin olup olmadığının test edilmesidir. Türkiye’de iç denetimin önemi, Avrupa Birliği müzakere süreci, TTK hükümleri, KGK, SPK, BDDK ve EPDK düzenlemeleriyle birlikte artmaktadır. Diğer taraftan kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreci de iç denetimi ön plana çıkarmaktadır. Kurum kültürüne uygun iç kontrol ortamının oluşturulması ve iç denetim fonksiyonlarının geliştirilmesi konularında müşterilerimize hizmet sunmaktayız. ​ 

​Uygunluk denetimleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olan amaç ve politikalara, yönetmelik ve prosedürlere, mali ve diğer mevzuata uyulup uyulmadığını veya hangi düzeyde uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılan denetimlerdir. Uygunluk denetimleri şirketlerin mali işler, satın alma, satış, pazarlama veya insan kaynakları gibi bölümlerinde ayrı ayrı ya da bu bölümlerin tümünde gerçekleştirilir. Kurumsallaşmanın önem kazanmasıyla birlikte, yeni prosedürler ve düzenleyici kurallar da gelişmeye devam etmektedir. Müşterilerimizin yerel ve uluslararası düzenlemelere veya iç prosedürlerine uygunluğunu üst yönetim ile birlikte gözden geçiriyoruz. Şirketinizin ihtiyaçlarına yönelik uyum programları oluşturuyor ve yükümlülüklerinizi zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmeniz için yol gösteriyoruz.​

UYGUNLUK DENETİMLERİ VE İÇ DENETİM

ÖZEL AMAÇLI DENETİMLER

 

Şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktayız. Finansal tabloların bağımsız denetiminden farklı olarak, rapor kullanıcıları için, belirli finansal bilgilerle ilgili raporlama yapılması gerektiği hallerde özel amaçlı denetim veya inceleme çalışmaları yapmaktayız. 

Özel amaçlı denetim veya inceleme çalışmaları kapsamında sunduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdadır:

Vergi beyannamesi ekindeki finansal tablolar setinin vergi esaslı muhasebe düzenlemelerine uygunluğunun denetimi,
İşletmenin kreditörleri için nakit akışı bilgisine ilişkin nakit tahsilat ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkelerine uygunluğun denetimi,
Düzenleyici bir kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla ilgili kurum tarafından oluşturulan finansal raporlama kurallarına uygunluğun denetimi,
Tahvil, kredi ve hibe sözleşmeleri gibi sözleşmelerin finansal raporlama kurallarına uygunluğunun denetimi,
Alışveriş merkezinde faaliyet gösteren ciro bazlı kira sözleşmesi imzalamış olan kiracıların, kira kontratlarında belirtilen dönemlerde alışveriş merkezi yönetimi ve/veya sahiplerine beyanda bulunduğu cirolarının doğruluk denetimlerinin yapılması,
Teşvik, destek ve fon sağlayan kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla söz konusu kurum tarafından oluşturulan düzenlemelere uygunluk denetimi.

ÖZEL AMAÇLI DENETİMLER

USULSÜZLÜK VE HİLE DENETİMİ

Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe usulsüzlükleri cezai yaptırımlar doğurmanın ötesinde, başta şirket ortakları olmak üzere; devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesine de sebep olmaktadır. Ayrıca finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmayarak işletmenin gerçek finansal durumundan farklı gösterilmesi önemli zararlar doğurabilmektedir. 

Bu konuda, şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlar, üçüncü kişiler ve diğer ilgililerle görüşerek ve elde edilen bilgiler üzerinden veri analizleri yaparak karşılaştırmalı kontrollerle denetim çalışmaları yürütüyoruz.

Bu konudaki belli başlı denetimlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

 • Muhasebe usulsüzlükleri ve hile denetimi,
 • Yönetici ve çalışan suistimal incelemeleri,
 • Dava ve uyuşmazlık danışmanlığı.
USULSÜZLÜK VE HİLE DENETİMİ

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ

Şirket bilgilerini güvence altında tutmak ve olası risklerin yönetimini sağlamak amacıyla yapılan bilgi işleme, saklama, iletme işlemleri için kullanılan sistem ve süreçlerin incelenmesini kapsamaktadır. Bilgi güvencesi; şirket bilgilerinin doğruluğunu, tamlığını, her an erişilebilir olmasını ve gizliliğini içermektedir. Bu şartları yerine getirmek için gerekli fiziksel, teknik ve idari denetimleri, uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimizin kullanmakta olduğu bilgi sistemleri ve teknolojilerinin mevcut durumunun güvenilirliğinin tespiti amacıyla; teknolojik altyapının kontrolü, bilgi güvenliği ve iç denetim konularında hizmet vermekteyiz.

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ

HUKUK

 • Şirket yeniden yapılandırma projeleri,
 • Birleşme ve devralmalar,
 • Tam ve kısmi bölünmeler,
 • Tür değişiklikleri ve tasfiye,
 • Şirket, şube, irtibat bürosu kuruluşları,
 • Genel kurul organizasyonları,
 • Vergi davaları,
 • Vergi hukuku danışmanlığı,
 • Hukuki inceleme ve raporlama hizmetleri
 • Sözleşmeler hukuku,
 • Sözleşme incelemeleri,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı.
HUKUK

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş | Beyanname Hizmetleri | Vergi Danışmanlığı | Devlet Teşvikleri