VERGİ DANIŞMANLIĞI

VERGİ DANIŞMANLIĞI

VERGİ DANIŞMANLIĞI

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır. Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız. 

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,
Vergi stopajı,
Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
Uluslararası vergi anlaşmaları,
Yatırım teşvikleri,
Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,
Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,
Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,
Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları. ​

VERGİ DANIŞMANLIĞI

VERGİ İNCELEMELERİ VE UYUŞMAZLIKLARI

Vergi incelemeleri, uzlaşma görüşmeleri ve vergi davaları hassasiyetle yönetilmesi gereken süreçler olup, bu süreçlere muhatap olan şirketlerin ve kişilerin uzman desteği almaları büyük önem taşımaktadır. Müşterilerimizin vergi incelemeleri ve uyuşmazlıkları sürecini profesyonel yaklaşımımızla en uygun şartları sağlayacak şekilde yönetiyoruz. 

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

Vergi incelemeleri sırasında danışmanlık, destek ve sürecin yönetilmesi hizmetleri,
Rapor değerlendirme komisyonları nezdinde gerçekleştirilen dinlenme taleplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
Vergi uzlaşma komisyonları nezdinde gerçekleştirilen uzlaşmalara ilişkin danışmanlık hizmetleri,
Vergi davalarına ilişkin dava dilekçesinin hazırlanması ve dava sürecinin yönetilmesi hizmetleri,
Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada ve yargı aşamasında çözümlenmesi hizmetleri,
Özelge başvurularına ilişkin dilekçelerin hazırlanması ve teknik destek sağlanması,
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında “Karşılıklı Anlaşma Usulü”ne ilişkin danışmanlık hizmetleri.

VERGİ İNCELEMELERİ VE UYUŞMAZLIKLARI

DEĞERLEME HİZMETLERİ

Hisse alım satımları, yeni ortaklıklar kurulması, muhasebe standartları ve kamu kurumlarının düzenlemelerine uyum veya buna benzer çeşitli ticari sebeplerle şirket değerinin tespit edilmesine ihtiyaç duyulabilir. Bu ihtiyacın karşılanmasında en doğru yöntem şirket değerinin, işletmecilik prensiplerine uygun olarak ve objektif bir yaklaşımla belirlenmesidir. ​B​irleşme ve satın alma süreçleri, uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal tabloların hazırlanması ve benzeri karar alma ve yönetim süreçlerinde, piyasa şartlarına en uygun yöntemleri kullanarak ​sadece finansal tablolarla değil marka değerinin de doğru hesaplanarak ​şirket değerinin objektif biçimde tespit edilmesinde müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

DEĞERLEME HİZMETLERİ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI HİZMETLERİ

Uzman kişilerden oluşan transfer fiyatlandırması ekibimizle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
Grup şirketlerinin kendi aralarındaki işlemlerini transfer fiyatlandırması açısından değerlendiren “Master File” raporlarının hazırlanması,
Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,
Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
Maliye Bakanlığı’yla, uygulanacak transfer fiyatlandırması yöntemi konusunda peşin fiyatlandırma anlaşması yapmayı talep eden mükelleflere, anlaşma sürecinin yönetilmesi hizmetleri verilmesi,
Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI HİZMETLERİ

KURUMSAL YENİDEN YAPILANDIRMA

 

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

Alıcı taraf için inceleme çalışmaları yapılması,
Satıcı taraf için inceleme çalışmaları yapılması,
Veri odası hazırlanması ve satıcı taraf hazırlık sürecinin yönetilmesi,
Finansal ve vergisel açıdan optimum satın alma/satış modelinin kurulması,
Birleşme ve bölünme sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri , ortaklık sözleşmeleri hazırlanması, revizesi ve müzakeresi,
Kurumsal yeniden yapılandırma projeleri sırasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yazılması zorunlu olan yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,
Şirket değerlemeleri,
Satın alma, birleşme ve bölünme sonrası entegrasyon sürecine vergisel ve muhasebesel açıdan katkıda bulunulması, 
Yeniden yapılandırma projeleri sırasında Rekabet Kurumu, SPK, EPDK, BDDK gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takip edilmesi,
Kurumsal yeniden yapılandırma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi.

KURUMSAL YENİDEN YAPILANDIRMA

ULUSLAR ARASI VERGİLENDİRME

Türkiye’de veya yabancı ülkelerde iş kurmak isteyen girişimcilere yerel iş ortamı hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
Türkiye’de yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının kurulması,
Yurt dışında şirket ve şube kurulması,
Yurt dışı ülkelerin yerel mevzuatı hakkında danışmanlık ve destek sağlanması,
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında şirketlerin ve gerçek kişilerin vergi yükümlülüklerinin belirlenmesi,
Ülkelerin vergi mevzuatını araştırarak, yürütülecek faaliyetler için vergisel açıdan optimal yapıların kurulması,
Çalışanların uluslararası düzeyde görevlendirilmesi sürecinde danışmanlık ve destek sağlanması,
Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin, sigorta ve iş yeri bildirimlerinin ve ücret bordrolarının hazırlanması.

ULUSLAR ARASI VERGİLENDİRME

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş | Beyanname Hizmetleri | Vergi Danışmanlığı | Devlet Teşvikleri